Новини

Членски внос за 2016 година - Физически лица

 

С настоящето Ви уведомяваме, че в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание, сдружението започна приемането на членски внос за 2016 год. Срокът за внасянето му е 31 март 2016 г.

Размерът на членския внос за различните групи физически лица – членове на сдружението е:

Този размер на членския внос остава непроменен вече четвърта година.
Като членове ще Ви изпращаме изданията на сдружението - Бюлетините за актуална информация в областта на качеството и Брошурите “Клуб 9000 консултира”.
Сдружение “Клуб 9000” и през 2016 година ще продължи организирането на курсове и семинари, посветени на теми в областта на системите за управление. Основни теми ще бъдат различни аспекти от приложението на стандартите ISO 9000, ISO 14000, ISO 17025, ISO 22000, OHSAS 18001, изискванията на Директивите на ЕС, приложението на съвременни методи при управлението и др. Продължителността на обучението ще бъде съобразена с конкретната тематика и с Вашите желания и препоръки. В съответствие с интереса на фирмите и специалистите обучението ще бъде ориентирано, както към ръководствата на фирмите, така и към специалистите, вкл. за вътрешни одитори и представители на ръководството.
Обученията започват от м. януари. За всички прояви ще бъдете своевременно информирани, вкл. и на адрес www.club9000.org. Участието на редовно отчетените членове на сдружението в организираните курсове и семинари е с преференциални условия.
По желание на фирмите сдружението има възможност да организира обучение на място по съгласувани с ръководствата програми, както и обучение по региони в страната.
Най-учтиво Ви каним да направите вноската си за 2016 г.:

В съответствие с решенията на Общото събрание специалисти, които по една или друга причина са прекъснали членството си могат да го възстановят, като възобновят внасянето на годишния членски внос. При това не се изисква повторно внасяне на встъпителна вноска.
Банковата ни сметка е BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код UNCR BGSF.
Надяваме се, че ще продължим сътрудничеството си в интерес на общите ни цели.

С уважение:
доц. д-р Катерин Катеринов
Председател

още новини...

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.