НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 587 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2

Тандер Корпорация ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: CN/16934IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Доставка, съхранение и продажба на нови автомобили, оказионни автомобили, аксесоари и резервни части. Извършване на гаранционен и извънгаранционен ремонт.

Текс-Техника ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/16128IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Разработване на кройки, подреждане на маркери, изработване на мостри и колекции дамско и детско облекло.

Тела - Иван Ангелчев 1 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: СУOС-298-01/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство на тръбни метални изделия

Телеком сервиз България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6016341/А
Сертификатор: LRQA
Консултант: TMA
Обхват на сертификата: Проектиране, изграждане, монтаж, измерване, пускане в експлоатация и поддръжка на телекомуникационна и електро инфраструктура, структурни кабелни системи и мрежи. Инсталиране и пускане в експлоатация на системи за автоматизация, телеконтрол, телеуправление и SCADA. Обучение за работа с инсталираното оборудване. Обучение за сплайсване и измерване на подземни и въздушни оптични кабели и линии. Доставка на активно и пасивно оборудване и захранващи устройства. Изграждане, поддръжка и опериране на колокационни и дейта центрове. Изграждане, поддръжка и опериране на телекомуникационни мрежи и системи за пренос на данни, глас и видео изображения. Създаване, внедряване, опериране и поддръжка на цялостни телекомуникационни решения.

Терасист ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 05113
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Строително-монтажни работи

ТЕРЕМ - КРЗ Флотски Арсенал - Варна ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 173544-2015-AE-BGR-RvA
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Велмар Консулт ООД
Обхват на сертификата: Корабен дизайн и корабостроене. Пълен кораборемонт на военни кораби и подводници. Преустройство на кораби.

ТЕРРА ГРОУП ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5943/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на промишлени и жилищни сгради, ниско строителство и изграждане на инфраструктурни обекти. Услуги със строителна механизация.

ТЕРРА ПЛАН ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6177/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Предпроектни проучвания и анализи. Инвестиционно проектиране. Кадастър и геодезия, регулация и вертикално планиране. Фотограметрични дейности. Правни и консултантски услуги. Изготвяне на финансово-икономически анализи. Управление
на проекти – услуги за изследвания, развитие, управление и изпълнение на проекти.

Терс - Мошино АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368422/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с извършване на строително-монтажни работи и на дейности по ремонт, поддръжка и преустройство на енергетични машини, съоръжения, агрегати и съоръжения с повишена опасност (парни и водогрейни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода, съдове работещи под налягане, повдигателни съоръжения, промишлени газови инсталации – газопроводи, газорегулаторни пунктове, горивни уредби) и сградни газови инсталации за природен газ. Управление на проекти в изброените по-горе области.

Техенерго ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6014476/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с инженеринг по изграждане на автоматизирани разпалващи газо-мазутни горивни уредби и системи за управление и контрол на горивния процес. Разработване и внедряване на управляващи системи за водоподготвителни инсталации и водно-химични режими в електрически, топлофикационни и промишлени централи. Предпускови и експлоатационни химически промивки и пасивация на оборудване в ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ и ОЦ. Изграждане, рехабилитация и модернизация на ел. подстанции и ел. част и системи за управление и автоматизация на ТЕЦ и ВЕЦ с напрежение до 400 кV. Проектиране, изграждане и експлоатация на SCADA системи в електроенергийните обекти. Изграждане на информационни системи за електроенергийния пазар. Изграждане на системи за автоматизация и управление на транспорта.

ТЕХНИК ЕНЕРДЖИ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6182/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Инженерингова дейност, oсигуряване на цялостни решения и доставка на електротехнически продукти. Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на комплектно електрообзавеждане. Доставка на кабелни изделия, електроапаратура ниско и средно напрежение, кабелна арматура и електроинсталационни материали.

Техно Строй България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/12281/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство – високо, ниско и инфраструктурно. Проектиране, реконструкции, ремонти и модернизации. Търговия със строителни материали и оборудване. Наем на строителна механизация и транспортна техника.

ТЕХНОМАШПРОГРЕС ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6089/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строително-монтажни, ремонтни и пусково наладъчни работи на промишлени, енергийни, хидротехнически, стопански, жилищни и на инженерната инфраструктура обекти. Строителство, рехабилитация, ремонт и поддържане на автомагистрали, пътища, пътна инфраструктура, улици, комуникации, транспорт и екологични проекти.

ТЕХРЕМОНТ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5481/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране и разработване, производство, ремонт и търговия с метални резервни части, възли и детайли за промишлеността и транспорта.

ТИЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6006/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране и строителство на промишлени и жилищни сгради от високо строителство и прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Проектиране и строителство на обекти от благоустройствената
инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. Проектиране и строителство на обекти от енергийната инфраструктура. Проектиране и строителство на обекти от транспортната инфраструктура. Проектиране и
строителство на жилищни и нежилищни сгради. Извършване на строително монтажни работи: събаряне и разрушаване, земни работи. Изграждане на електрически, водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации. Строително
довършителни дейности. Търговия, доставка и монтаж на интериорно, технологично и търговско обзавеждане и оборудване, и други стоки.

Тилком ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-4783/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Разпространение и търговия на местния и чужди пазари с: кабели, кабелни продукти и спомагателни материали; ниско- и средноволтови уреди и апарати;
кабелно оборудване; продукти за структурно окабеляване от медни и оптични кабели.

Тинса ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5992/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Измерване на железен път.

ТИС ГРУП ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5999/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на жилищни и нежилищни сгради и прилежащата им инфраструктура. Управление на строителни проекти.

ТОДЕМ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-4907/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство на промишлени и граждански обекти. Ремонтни дейности в строителството.

Токуда Хоспис EООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EM-8530
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: -
Обхват на сертификата: Палиативни грижи за терминално, хронично болни и инвалидизирани пациенти. Предоставяне на палиативни грижи и социални услуги по домовете.

страници:   1 2

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.