НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 587 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2 3 4

Е.Миролио ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0170206/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Велмар Консулт ООД
Обхват на сертификата: Дейности включващи и свързани с производство на прежди, тъкани и плетива от вълна, други естествени и химични влакна и техните смеси.

Евро Еко Билд ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: BAS ЕMS V 573-1
Сертификатор: Верификация EООД
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Строителство, монтаж, проектиране, авторски надзор, ремонт, поддържане и управление на инфраструктурни обекти вкл. ВиК мрежи и съоръжения и системи, обекти от железопътната инфраструктура. Високо и ниско строителство. Строителство, на нови пътища; рехабилитация, текущ ремонт и зимно поддържане на съществуващи пътища; изграждане на заводи и инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци, изграждане на депа за битови и опасни отпадъци.

ЕВРО ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5947/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Консултантски услуги, включително и юридически, по планиране, подготовка,
координация, изпълнение, контрол и оценка на програми и проекти, управление на
проекти, финансирани със средства на ес и други национални и международни
източници. Инженерни дейности. Оценка на съответствието на инвестиционни
проекти, строителен надзор и инвеститорски контрол по ЗУТ и ФИДИК, включително
и за обекти от вик инфраструктурата, обекти за третиране на отпадъци,
административни и промишлени сгради. Доклади за ОВОС. Техническо обследване на
строежи. Изготвяне на технически и енергийни паспорти на сгради.

Евро Старс ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EM-8734
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Доставка, монтаж на тръбопроводи и оборудване, ел. монтаж, монтаж на КИП и А и пускане в експлоатация на съоръжения в областта на промишлеността и енергетиката.

Евробилд ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: СУОС-285-01/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране на сгради и инфраструктурни съоръжения. Дейности по оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството, както и упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителни и монтажни работи на сгради и инфраструктурни съоръжения. Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

Евробилдинг Инженеринг ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/12225/BG/R/2
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Дейност по реализация на инвестиционни проекти за сгради. Проектиране, строителство и ремонт на жилищни и нежилищни сгради, търговски центрове, спортни площадки и прилежаща инфраструктура.Строителство на съоръжения (в т.ч. пътища, хидросъоръжения, В и К, електрически мрежи). Изграждане на инсталации ( в т.ч. електрически, водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации). Изпълнение на довършителни строителни работи (в т.ч. полагане на мазилки, монтаж на дограма и дърводелски работи, полагане на облицовки и настилки, боядисване и стъклопоставяне). Специализирани строителни дейности (в т.ч. разчистване и подготовка на строителната площадка, събаряне и разрушаване, земни работи, сондиране и пробиване). Реконструкция и реставрация на паметници на културата.

Еврогеймс ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5536/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство и продажба на хардуер и софтуер. Монтаж, поддръжка, асемблиране и сервиз на компютри, системи за видео наблюдение и климатична техника. Рециклиране и ремонт на тонер касети и консумативи за принтери. Производство, търговия и монтаж на мебели и кухненско оборудване. Търговия с офис консумативи, канцеларски материали, хартия и хартиени изделия. Доставка и монтаж на люлки и катерушки. Производство, доставка и сервиз на туристически атракционни влакчета и ремаркета. Изработка и преустройство на специални моторни превозни средства. Промяна на конструкцията и предназначението на автобуси, микробуси, леки и товарни автомобили.

Европът 2005 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 405483 UM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Куолити Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство, ремонт и поддържане на пътища, улици и пътни съоръжения, градски комуникации, инфраструктурата около тях, производство и полагане на асфалтови смеси, както и лабораторен контрол за тях.

ЕВРОТРАНСПОРТ 2000 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6257/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Международни и вътрешни автомобилни превози. Международна и вътрешна спедиция.

Еврохим Груп ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 466260 UM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: -
Обхват на сертификата: Пране на хотелско и болнично бельо, стерилизация, химическо чистене, почистване и ежедневно поддържане на обществени и частни обекти, поддръжка на зелени площи.

ЕЙДЖИ ПАКЕДЖИНГ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5912/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Дизайн, производство и търговия на луксозни хартиени опаковки.

ЕКИ 96 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368074/2/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с проектиране и инженеринг на енергийни обекти до 750 kV.

Еко проект ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 490736 UM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, производство и търговия на пластмасови тръби, елементи и системи.

Еко Титан Груп АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 4046 M
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Събиране и превозване на битови, промишлени, строително-ремонтни отпадъци. Експлоатация на регионални депа и инсталации за депониране, преработка и рециклиране на ТБО.

Еко Традекс Груп АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 2802 ТМ
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство, ремонт и реконструкция на сгради, инфраструктурни обекти. Строителство на депа за твърди битови отпадъци.

ЕКО ЧИСТОТА БЪЛГАРИЯ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6305/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговия с опасни и безопасни отпадъци. Почистване на канализационни системи.

ЕКОВЕЦЕ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6279/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Предлагане, доставка и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи. Отдаване под наем и продажба на огради и контейнери. Транспортиране на отпадъци от лечебни и здравни заведения. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.

Екоем ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: ЕMS/12223/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проучване, проектиране на инженерни съоръжения и създаване на интелектуални продукти свързани с околната среда, в т.ч.: оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), оценки за съвместимост (ОС), експертизи, експертни оценки, комплексни разрешителни, наръчници (ръководства) и програми. Провеждане на специализирани обучения в областта на околната среда.

Екоинвест Асетс АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-5035/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Предоставяне на услуги по управление на неопасни битови и произодствени отпадъци: сепариране (сортиране), шредиране (трошене), балиране, компостиране, пресяване и съхранение. Производство на гориво от отпадъци (RDF). Транспортиране на отпадъци, включително до депа за обезвреждане.

Екологика България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/14466/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Класификация и извозване на отпадъци. Логистика, съхранение, възстановяване и третиране на отпадъци. Съхранение и продажба на фракции.

страници:   1 2 3 4

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.