НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Обучение

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО

организира задочно обучение за

МАГИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

2009/2011

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

През 2009/2011 година Центърът по Европейско качество на Химикотехнологичния и металургичен университет ще проведе обучение по задочна магистърска програма по Управление на качеството. Програмата е създадена в рамките на европейски проект TEMPUS JEP 09300 съвместно със специалисти от Великобритания, Италия, Холандия, Португалия и Гърция.

ОЦЕНКИ ЗА МАГИСТЪРСКИЯ КУРС

Качеството на магистърския и краткосрочните курсове е отлично. То е най-малкото равностойно на подобни курсове на Запад. Центърът по Европейско качество трябва да бъде разглеждан като националeн актив, заслужаващ непрекъсната подкрепа.

Проф. Хенри Уин
Университет Уорик, Великобритания

Обхватът на програмата, учебният план, учебните програми и нивото на българските преподаватели са такива, че магистърската програма по Управление на качеството може лесно да се състезава с най-добрите програми в тази област в Европа.

Проф. Питър Сандер
Технически Университет – Айндховен, Холандия


ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Да подготвя специалисти, компетентни да извършват в съответствие с изискванията на европейските стандарти управленска, проектантска, внедрителска, технологична, изследователска и педагогическа дейност в областта на управление на качеството.

Началото на тази страница

КВАЛИФИКАЦИЯ

Завършилите обучението получават университетска диплома за Магистър по управление на качеството, както и Европейско приложение към дипломата на английски език. Магистрите по управление на качеството могат да прилагат своите знания в производствените и технологичните отдели, проектантски и развойни звена, отдели по качеството, отдели по маркетинг и продажби, сервизни организации и др.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението е с продължителност 4 семестъра, като в един семестър има по 3 дисциплини. През всеки от първите 3 семестъра има по 9 календарни дни очни занятия в Центъра по Европейско качество на ХТМУ, а последният четвърти семестър е за разработване на дипломна работа. Очните занятия за всяка дисциплина се провеждат по 3 дни, един път месечно, винаги в петък, събота и неделя. Датите се уточняват със студентите в началото на всеки семестър. Такъв график има минимални изисквания към отсъствията от работа (по 3 петъка на семестър). При обучението се решават конкретни практически проблеми, често свързани с дейността на предприятието, където работи обучаваният. Дипломната работа също обикновено е по тема от предприятието. Студенти, които са завършили току-що бакалавърското си обучение и все още не работят се насочват към решаване на реални задачи от практиката.

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО

Очни занятия:

I семестър: октомври-декември 2009
I I семестър: февруари-април 2010
I I I семестър: май-юли 2010

Дипломна работа ( задочно, с консултации)
септември 2010 – януари 2011

Дипломна защита
февруари/март 2011

Изпитни сесии
Датите за изпитите се уточняват със студентите

Началото на тази страница

УЧЕБЕН ПЛАН И СЪДЪРЖАНИЕ

Учебният план и програми са съчетание на инженерните и мениджърските аспекти на управлението на качеството. Те са изградени на основата на концепцията за тотално управление на качеството и са с практическа насоченост.  Особено внимание се обръща на реализирането на знанията в практиката и превръщането им в умения и компетенции.

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Първи семестър

1. Основи на информационните технологии
2. Статистика
3. Управление на качеството

Втори семестър

4. Статистически методи за управление на процеси (SPC)
5. Надеждност и поддръжка на съоръжения
6. Планиране на експеримента (DOE)

Трети семестър

7. Качество чрез проектиране
8. Методи за оптимизация
9. Международни стандарти по качеството

Четвърти семестър

10. Дипломна работа


УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Студентите получават учебни материали по всички дисциплини срещу заплащане. Учебните материали се закупуват от книжарницата на ХТМУ. Комплект учебни материали за един семестър струва 60 лева.  Сумата може да бъде изплатена от предприятието, което изпраща кандидата или лично от обучаващия се студент. Предоставя се за безплатно временно домашно ползване софтуер QSTATLAB, който се използва при обучението (http://qstat.dir.bg). Налице е и специализирана библиотека по управление на качеството, която освен книги съдържа и дългогодишни течения на няколко специализирани международни списания в областта на управление на качеството.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

При обучението се използват модерно обзаведени лаборатории, снабдени с компютърна техника, специализиран софтуер по управление на качеството, мултимедийна техника, видеотехника и специализирани видеофилми.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ

Обучението се извършва от висококвалифицирани професори, доценти и асистенти, повечето от които са преминали подготовка в университети на Европейския съюз и извършват активна консултантска дейност в промишлеността.

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Обучението в задочния магистърски курс е платено. В началото на I,II и III семестър се заплаща такса от 1000 лева, a за IV семестър таксата е 700 лева. Не се начислява ДДС.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За участие в магистърския курс се приемат кандидати, притежаващи дипломи за завършена бакалавърска или магистърска степен (или приравнена на тях) в областта на инженерните, природонаучните или икономическите науки от всички български или чуждестранни университети, които са признати у нас. Средният успех от следването плюс дипломната работа не трябва да е по-нисък от 4. Постъпването става чрез конкурс по документи.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Класирането се извършва на базата на следните документи:

  1. Молба до Ректора на ХТМУ (свободен текст).
  2. Диплом за завършено висше образование. При подаване по пощата може да се изпрати ксерокопие на дипломата, но при записването трябва да се представи оригиналната диплома.
  3. Документ за платена такса. Тя се заплаща след получаване на писмено съобщение за приемане за обучение в магистърския курс.

Документите се подават от 28.09.2009 до 2.10.2010  лично в Учебно-методичния отдел на ХТМУ или се изпращат по пощата или по куриер на адрес:

Янка Цочева
Център за Европейско качество
Химикотехнологичен и металургичен университет
Сграда Б, 2-ти етаж, кабинет 109
Бул. “Кл. Охридски”, № 8,1756 София
тел. (02) 8163 153

Приетите студенти получават писменно съобщение и информация за началото на първия семестър. Те попълват университетски формуляри за записване, което може да стане преди или в първия ден на очните занятия за първи семестър. Изисква се документ за платена такса за първи семестър.

Допълнителна информация

За допълнителна информация може да се обръщате към ръководителя на Центъра за Европейско качество проф. д.т.н. Иван Вучков (e-mail: vuchkov@uctm.edu, тел/факс: (02) 868 33 20) или към секретарката на курса г-жа Янка Цочева (тел. (02) 8163 153)

Началото на тази страница