Справочник консултантски фирми

TOTAL QUALITY MANAGEMENT Ltd.
tel: +359 2 / 850 10 97
fax: 850 10 88; e-mail: office@tqm-bg.com

1. Наименование: 
TQM Ltd.
   
2. Седалище:
София 1618, ул. Гусла № 3
+359 2 / 850 10 97
факс: +359 2 / 850 10 88
GSM 0888 215 233
e-mail: office@tqm-bg.com
   
3. Лице за контакти: Мариета Дочева

4. Предмет на дейност:

  1. Управление на качеството и околната среда;
  2. Консултиране при разработване, документиране, внедряване и подпомагане за сертификация на СУК съгласно изискванията на ISO 9001:2015 , ISO 14001: 2015, ISO 22000, BS OHSAS 18001, ISO 27000, ISO 50001;
  3. Подготовка за извършване оценка на съответствие на продукти с изискванията на европейските директиви (знак CE);
  4. Разработване и внедряване на системи за добра производствена практика – GMP;
  5. Разработване и внедряване на системи за анализ на опасностите и контрол на критичните точки - HACCP;
  6. Разработване и внедряване на системи за производствен контрол.

5. Референции:

Разработени и внедрени повече от 1800 СУК във фирми, преминали успешна сертификация от 23 различни сертифициращи организации.
Обучени над 11 000 специалистa по разработване, внедряване и сертификация на СУК, както и вътрешни одитори и пълномощници по качеството.
През май 2001 приключи проекта на GTZ за внедряване на ISO 9001 в 20 софтуерни фирми, по който TQM Ltd. беше координатор и основен изпълнител. Фирмите преминаха успешно сертификационен одит проведен от Dasa - Zert.
TQM Ltd. е един от основните изпълнители, одобрени от Министерство на икономиката по проектите за подпомагане на малки и средни фирми от месо- и млекопреработвателната промишленост за въвеждане на системата HACCP.
Консултантската дейност се извършва от над 60 висококвалифицирани специалисти.
TQM Ltd. е сертифицирана по ISO 9001:2000 от Dasa – Zert през 2001 г., серт. № BUC – 0501–3.
TQM Ltd. е ресертифицирана по ISO 9001:2000 от BVQI Deutschland GmbH през 2004 г., серт. № 156408.
TQM Ltd. е ресертифицирана по ISO 9001:2000 от BCI през 2007 г., серт. № BCI – BG - 48.