Справочник консултантски фирми

1. Наименование: Стандарт 2002 ООД
   
2. Адрес по регистрация:  Пловдив 4002 ул. Йордан Гавазов №1 бл.2006, ап.18
Тел.моб. 0888 386704
E-mail: quality2002@abv.bg
   
3. Ръководител: инж. Атанас Атанасов – управител

4. Консултантска дейност на фирмата:

Специализация в сферата на: машиностроене, химия, пластмаси, козметика, бои и лакове, печатарство, заваряване, строителен надзор, строителство, оборудване за ХВП, сервиз и рез. части, СЕ-маркировка, ЗБУТ, екология. Разработка и внедряване на системи за управление и защита при сертификация по стандартите: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001: 2007, ISO/TS 16949:2010, СЕ маркировка;

Реалния резултат от консултациите ни са икономии надвишаваща до 10 пъти вложените средства за разработка на СУ, чрез: намаляване на брака в производството и рекламации на клиентите, предпазване от санкции и глоби при проверки от проверяващите институции.
В 12 годишната ни практика сме разработили и внедрили  над 50 СУ. При внедряването на СУ, обучаваме отговорните служители и персонала работещ с документите за прилагането им в практиката и изискванията на съответните стандарти; Провеждаме вътрешни одити с анализ и доклад за подобрение управлението на технологичните процеси и управлението, както и за реалната необходимост от внедряване на СУ по избран стандарт;

5. Оценка съответствието на продуктите /СЕ маркировка/:

Оценката съответствието на продуктите е задължителна по Закона и Наредбите за техническите изисквания към продуктите, ЕО-директиви и стандарти и включва:

6. Обучения

7. Квалификация и компетентност: Работещите в Стандарт 2002 ООД притежават изискваната компетентност за предлаганите услуги на клиентите ни и следните сертификати:

8. Политика на Стандарт 2002 ООД: