Справочник консултантски фирми

Наименование:  Европейски център за качество ООД (ЕЦК ООД)
Управител: Людмил Манев
Адрес:

гр. София 1756
ул. Рачо Петков Казанджията 8,
ADORA Бизнес Център, ет. 6
Тел.: (+3592) 971 8932, (+3592) 971 8931
Факс: (+3592) 971 8091
E-mail: office@ecq-bg.com
Web: www.ecq-bg.com

Европейски център за качество ООД (ЕЦК ООД) е модерна консултантска компания, основана през 2001 година в гр. София. Компанията е пълноправен член на Българска асоциация за управление на консултантските организации /БАУКО/ и е специализирана в следните направления:

ЕЦК ООД предоставя висококвалифицирани консултантски услуги благодарение на екипа си от професионалисти, притежаващи опит в изпълнението на проекти на национално и международно ниво, и на непрекъснатия стремеж за по-пълно удовлетворяване на нарастващите и разнообразни потребности на клиентите си. ЕЦК ООД работи втясно сътрудничество с редица чуждестранни партньори, между които са висши училища, образователни институции и консултантски компании, квалификационни центрове, неправителствени организации и други..

ЕЦК ООД има завиден опит в разработването и внедряването на пълното портфолио от международни стандарти от ISO 9001:2008 до ISO 50001:2011. Компанията е изградила повече от 70 Системи за управление, които са сертифицирани от десет различни сертифициращи организации.

ЕЦК ООД е първата компания в България, която е разработила и внедрила Система за управление на енергията в съответствие с ISO 50001:2011 в община Баните, област Смолян под Шведска акредитация. ЕЦК ООД е и първата компания в България, която е разработила и внедрила СУЕ, съгласно ISO 50001:2011 в производствено предприятие – фирма "Камберов" ЕООД, гр. Горна Оряховица под Италианска акредитация. През тази година още пет общини, консултирани от фирмата, бяха успешно сертифицирани под ISO 50001:2011 под Германска акредитация

ЕЦК ООД от основаването си е разработило, координирало и съдействало в изпълнението на над 300 проекта и инициативи на национално и международно ниво. Компанията е създала, координирала и участвала в повече от 60 международни проекти в цяла Европа и е разработила 240 проекта за общини и предприятия в България.

ЕЦК ООД изпълнява към момента, 19 международни проекта, финансирани по програма "Еразъм +", като повечето от тях са инициирани и разработени от екипа на компанията. През 2016 г., ЕЦК ООД много успешно завърши проект, който подкрепя МСП в създаването на по-иновативна работна среда. Благодарение на високото качество на постигнатите резултати, този проект бе отличен от Европейската комисия като добра практика в рамките на програма "Еразъм+".

Сред най-мащабните нови проекти, разработени от ЕЦК ООД, са две тригодишни инициативи за изграждане на иновационния капацитет на университети от страни извън ЕС. В тези инициативи ЕЦК ООД си сътрудничи с 28 партньорски университета от Европа, Кения, Уганда, Танзания, Индия, Непал, Шри Ланка и Филипините. Тези проекти се открояват не само с мащабните си мултикултурни консорциуми, но и с интересните си подходи към разработване на иновационен капацитет, който да подкрепя създаването на стоки и услуги за по-бедните слоеве от населението и паралелно да развива пригодността за заетост на студентите.