Справочник консултантски фирми

Наименование:  Европейски център за качество ООД (ЕЦК ООД)
Управител: Людмил Манев
Адрес:

гр. София 1756
ул. Рачо Петков Казанджията 8,
ADORA Бизнес Център, ет. 6
Тел.: (+3592) 971 8932, (+3592) 971 8931
Факс: (+3592) 971 8091
E-mail: office@ecq-bg.com
Web: www.ecq-bg.com

Европейски център за качество ООД (ЕЦК ООД) е модерна консултантска компания,основанапрез 2001 годинав гр. София. Компанията е пълноправен член на Българска асоциация за управление на консултантските организации /БАУКО/ и е специализирана в следните направления:

ЕЦК ООД предоставя висококвалифицирани консултантски услуги благодарение на екипа си от професионалисти, притежаващи опит в изпълнението на проекти на национално и международно ниво, и на непрекъснатия стремеж за по-пълно удовлетворяване на нарастващите и разнообразни потребности на клиентите си. ЕЦК ООД работи втясно сътрудничество с редица чуждестранни партньори, между които са консултантски компании, образователни институции и висши училища, квалификационни центрове, неправителствени организации и други.

ЕЦК ООД има завиден опит в разработването и внедряването на пълното портфолио от международни стандарти -от ISO 9001:2008 до ISO 50001:2011. Компанията е изградила повече от 60 Системи за управление, които са сертифицирани от десет различни сертифициращи организации.

ЕЦК ООД е първата компания в България, която е разработила и внедрила Система за управление на енергията в съответствие с ISO 50001:2011 в община Баните, област Смолян. Системата за енергиен мениджмънте сертифицирана от Интертек България подакредитацията на Службата по акредитация на Швеция /SWEDAC/. ЕЦКООД е и първата компания в България, която е разработила и внедрила СУЕ, съгласно ISO 50001:2011 в производствено предприятие – фирма Камберов ЕООД, град Горна Оряховица. Системата е сертифицирана от СЖС България под акредитацията на Италианския национален акредитационен орган /ACCREDIA/.

От основаването си дружеството е разработило, координирало и подпомогнало изпълнението на над 250 проекта и инициативи на национално и международно ниво. Компанията е създала, координирала и участвала в повече от 50 международни проекти в цяла Европа и е разработила 200 проекта за общини и предприятия в България.

ЕЦК ООД има зад гърба си 170 разработени и одобрени за финансиране проекти за различни предприятия по трите фази на предприсъединителната програма ФАР – Конкурентоспособност 1,2,3, Консултантската грантова схема по ФАР, ОП "Конкурентоспособност", както и по ОП "Иновации и Конкурентоспособност" и ОП "Развитие на човешките ресурси". Проектите са в областта на технологичната модернизация, внедряване и сертифициране по международно признати стандарти, инвестиции в иновации, енергийна ефективност, осигуряване на заетост и други.