Справочник консултантски фирми

Наименование: 

Дегри Консултинг ЕООД

Ръководител:

Александра Иванова

Адрес:

София 1415
ул. „Акад. Петър Динеков” № 23
Тел. 02/ 4704668
Факс: 02/ 4704485
E-mail: iso@degreeconsulting.bg
Web site: www.degreeconsulting.bg

Предмет на дейност:

Дегри Консултинг е консултантско дружество, учредено през 1994 г. с първоначален предмет на дейност в областта на правните услуги, като през годините на утвърждаване като професионален, дискретен и лоялен партньор на своите клиенти и след анализ на техните нужди, разширява обхвата на консултантските услуги с две нови дейности - разработване и внедряване на системи за управление по стандарти на ISO и разработване и управление на проекти по оперативни програми за финансиране на бизнеса и публичния сектор.

Дегри Консултинг предоставя на своите клиенти следните консултантски услуги в областта на системите за управление

Експерти:

Дегри Консултинг разполага със специалисти със значителен опит в разработването и внедряването на Системи за управление в различни сфери на икономиката. Стратегическата насоченост на екипа е в области, в които се стремим да поддържаме висока компетентност и постоянно повишаване на квалификацията. Високият професионализъм на всеки консултант, съчетан с екипното начало, е нашата гаранция за качествено и бързо обслужване.

Друга информация:

Реализирани основни проекти:

Специалисти в областта на стандартите на ISO:

В областта на разработване и внедряване на системи за управление от серията ISO имаме изпълнени над 180 проекта, между които са тези на Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, , Национален център за информация и документация, Централна лаборатория при Агенция Митници, Летище София ЕАД, ДП Ръководство на въздушното движение, Холдинг Български държавни железници ЕАД, Карлсберг България АД, Сименс ЕООД, СОК Камчия ЕАД, Географска информационна система - София ЕООД, Унибанк Македония и други.