НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Основни насоки за дейността на Сдружение "КЛУБ 9000" през 2016 г.

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000” през 2017 г.

(одобрени от Общо събрание на 27.04.2017)

Основните насоки за дейността на Сдружение «Клуб 9000» през 2017 г. са подчинени на по-нататъшното реализиране на нашата политика и стратегическа насоченост

1.      ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

1.1 Поддържане на организационната и финансовата стабилност на Сдружението и предприемане на адекватни мерки за преодоляване на тенденцията за отлив на членове от Сдружението

1.2 Изграждане и поддържане на трайни и взаимноизгодни отношения със своите членове, партньори, клиенти и други заинтересовани страни, основани на професионална етика, взаимно уважение, равнопоставеност, ползотворно партньорство и защита на интересите за осигуряване на високо качество и професионализъм при предоставянето на нашите продукти и услуги.

1.3 Прилагане на подходящи форми за улесняване на професионалните контакти между специалистите – членове на Сдружението, в т.ч. и на регионално ниво, подпомагане на личните и груповите полезни и ефективни инициативи и мероприятия; провеждане на подходящи прояви в регионите, поддържане на постоянна връзка между РО и централното ръководство.

1.4 Поддържане на библиотеки с актуални материали в помощ на специалистите в "Клуб 9000" и в РО.

1.5 Реализиране на подходящи форми за рекламиране и популяризиране на дейностите на Сдружението и на Европейската Организация за Качество(EOQ).

1.6 Системно следене на предложенията и оценките на членовете на Сдружението и на информацията от другите заинтересовани страни за дейността на "Клуб 9000", включително за качеството на провежданите обучения и за полезността от предоставяната информация за различните системи за управление.

2. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, в т.ч. на тези в обществена полза

2.1 Подготовка и представяне на проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" за обучение на сертификационните програми на EOQ.

2.2 Подготовка на необходимите документи за членство на Сдружение "Клуб 9000" в PRU (Personnel Registration Unit) на EOQ.

2.3 Акредитиране на Сдружение "Клуб 9000" по БДС EN ISO 17024 като орган за сертификация на персонал.

2.4 Реализиране на прояви, насочени към оценяване и осъзнаване на значението и приноса на човешкия фактор за повишаване на качеството и свързаните с него дейности в условията на устойчиво развитие.

2.5Разнообразяване на формите на предлаганите обучения по системите за управление, за дейностите по стандартизация, метрология, сертификация, акредитация и други; прилагането на нови подходи и добри практики на управление.

2.6Предоставяне на изпреварваща информация за международно приети документи, коментари по национални нормативни актове, полезен опит на български организации, за стандартизационни, методически и други документи за системите за управление, както и друга важна за бизнеса актуална информация в областта на управлението на качеството, както и на другите системи на управление.

2.7Оказване на подходящо съдействие на организациите за разработване, внедряване и усъвършенстване на проекти, свързани с прилагането на новите стандарти БДС EN ISO 9000:2015, БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015 и въвеждането им в практиката на заинтересованите страни.

3. ПО ПОДДЪРЖАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ

3.1 Осигуряване на необходимото високо професионално ниво на предлаганите форми на обучение, удовлетворяващо изискванията на участниците – по отношение на организация, продължителност и съдържателност; прилагане на нови форми за проучване както на потребностите от обучения, така и на удовлетвореността на участниците; диференциран подход за обучение на специалистите в съответствие с техните желания и предварителна подготовка; подбор на лекторския състав за удовлетворяване специфичните потребности на клиентите; анкетиране на участниците и предприемане на действия за повишаване на тяхната удовлетвореност чрз изпълнение на препоръките им за подобряване на нашата дейност; предлагане на търсената, актуална и с практическа насоченост тематика; разширяване обхвата на участниците във формите за обучение по отношение на определени браншове, региони и целеви групи, включително за ръководители на организации, представители на ръководството, работни екипи за разработване и внедряване на системите за управление, вътрешни одитори, специалисти по метрологично осигуряване, държавна администрация и др.; усъвършенстване на формите за своевременно разпространяване на информация за провежданите прояви - до конкретните заинтересовани страни и специалисти.

3.2 Създаване на необходимата организация и успешно провеждане на ХХVIII-та Национална научно-практическа конференция "Качеството - за по-добър живот 2017" по повод Световния ден на качеството чрез разширяване базата на участниците в конференцията, привличане на нови спонсори и рекламни лица.

3.3 Своевременно издаване на бюлетините и брошурите "Клуб 9000 консултира", предоставяне на членовете на Сдружението и на заинтересованите страни на други актуални и практически полезни информационни материали – издания, сборници, справочници и др.

3.4 Издаване на Справочник "Качество - 2017" и поддържане на актуална информация в Интернет - страницата на Сдружението. Постоянно усъвършенстване на информацията по отношение на съдържание, актуалност, пълнота и точност на данните, включително по отношение на начина на представяне, съхранение и защита на тази информация.