НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО

Сдружение “Клуб 9000” сложи началото на своята дейност през 1991 г. То се създаде като национална неполитическа творческо-професионална организация с нестопанска цел, която да подпомага активно българските организации за ускоряване хармонизацията на дейностите им по управление на качеството с международната практика на основата на международните стандарти ISO серия 9000.

Изпълнявайки своите цели, през годините Сдружението продължи своето развитие, като естествено обхвана с дейността си и другите, свързани с ISO 9000 стандарти и съвременни практики в цялото им многообразие - системи за управление на околната среда ISO 14000, системи за безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18000, системи за управление на информационната сигурност ISO 17799, системи HACCP, AQAP, GMP, други добри практики, интегрирани системи за управление, които придобиват все по-голямо съвременно значение за бизнеса и обществото.

“Клуб 9000” издържа проверката на времето и се превърна в партньор и помощник на специалистите от бизнеса. Стилът на работа през всичките години от създаването му винаги е бил да работи в полза на своите членове и обществото, да провежда политика на чувствителност към техните изисквания и очаквания. Благодарение на това, Сдружението се утвърди като авторитетна неправителствена организация, със свое място, собствен облик, добро име и популярност. Сега броят на членовете на “Клуб 9000” е общо над 610 физически лица и организации, които, от своя страна, представляват интересите на още стотици ръководители и специалисти.

Пред българските мениджъри и специалисти сега стоят сериозни предизвикателства. Те са свързани с променените във вътрешните пазарни условия, но преди всичко - с подготовката на българската икономика за присъединяването на страната ни към единния Европейски пазар. Българските фирми трябва да са готови и способни да устоят на конкурентния натиск и нарастващите изисквания на клиентите. Едно от стратегическите решения в тази посока е провеждането на съвременна фирмена политика и управление, базирани на изпитани и международно приети принципи, стандарти и практики. Всеки член на “Клуб 9000” може да получи активна подкрепа за реализиране на това решение - чрез предоставените възможности за информираност, обучение и съдействие при внедряване и прилагане на съвременните системи за управление.

Управителен съвет на Сдружение “КЛУБ 9000”