Справочник сертифицирани фирми

Атоменергоремонт ЕАД

Адрес: 3321 Козлодуй,
Площадка на АЕЦ
Телефон/Факс: Tel: +359 (973) 800 18
Website: www.aer-bg.com  
E-mail: aer@aer-bg.com  
Лице за контакти:  Н. Петков
Стандарт(и): OHSAS 18001:2007
Сертификат No: TRB 1130021
Статус - валиден
Обхват: Ремонт, монтаж, поддържане на енергетично оборудване- турбини, генератори, трансформатори, електродвигатели, помпи, арматура, тръбопроводи, топлообменници, електромонтажни дейности, топлоизолации; производство, поддържане, ремонт, преустройство на съоръжения с повишена опасност, нестандартно оборудване, резервни части и възли; проектиране, инженеринг, строителни и монтажни дейности, производство и монтаж на метални конструкции.
Сертификатор: TUV Rheinland Bulgaria
Консултант: Кю Ей Си ООД

 

 

 

“Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй е създадено през 1974 г. с предмет на дейност извършване на основни ремонти на оборудването на АЕЦ – Козлодуй.

От 03.11.2004 г. е Еднолично акционерно дружество с едноличен собственик – “Българска енергийна компания” ЕООД.

„Атоменергоремонт” ЕАД функционира с два производствени цеха /Цех нестандартно оборудване и Механичен цех/ и пет ремонтни цеха /Турбинен цех, Цех спомагателно оборудване, Електро цех, Цех диагностика и ремонт на трансформатори и цех Автоматизация/, които извършват следните дейности: ремонт и възстановяване на основно турбинно оборудване (турбини, пароразпределение и регулираща система, проточна част, валова линия, лагери, маслени системи, кондензатори и др.); ремонт и възстановяване на спомагателно оборудване (арматура, тръбопроводи, помпи, съдове, топлообменници, опоро-подвесни системи и др.); ремонт на генератори, електродвигатели, електролизери и други видове електрооборудване; ремонт на оборудване и помпи на Брегова помпена станция и Циркулационни помпени станции; ремонт и пренавиване на всички видове ниско и високоволтови електродвигатели, бобини, производство на резервни секции за намотки и др.; диагностика и ремонт на силови маслени трансформатори, измерителни трансформатори и др.; изработка и ремонт на цистерни, топлообменници, варели; производство и монтаж на метални конструкции; ремонт и производство на съдове под налягане, въртящи решетки, филтри и др.; ремонт и производство на товароподемни съоръжения; производство на нестандартно оборудване, резервни части, възли и съоръжения; изпълнение на проекти по реконструкции и модернизации; ремонт на енергетично оборудване при заводски условия; ремонт и подмяна на топлоизолация, ламаринена обшивка, монтаж и демонтаж на скелета; бояджийски работи; ремонт и сервизно обслужване на климатична, хладилна и електронна техника, системи за пожарогасене, пожарогасители, система за оповестяване; изработка на ел. табла; нанасяне на галванични покрития; изработка и монтаж на автоматични врати; производство и монтаж на алуминиева дограма.

Чрез своите лаборатории “Атоменергоремонт” ЕАД извършва: радиографичен и ултразвуков контрол, ултразвукова дебелометрия, капилярен и магнитопрахов контрол и визуален контрол на заваръчни съединения; металографски микро и макро анализ на основен метал и заварени съединения, изпитване на устойчивост срещу междукристална корозия; химичен и спектрален анализ на металите; изпитване на твърдост по Викерс, Бринел, Роквел, изпитване на якост; изпитания на трансформаторни масла на пробивно напрежение, влагосъдържание, съдържание на механични примеси, определяне тангенса на ъгъла на диелектрическите загуби, плътност, специфично обемно съпротивление, киселинно число, повърхностно напрежение, газхроматографски анализ на разтворени газове; диагностика на ел. машини и съоръжения чрез електрофизични измервания, вибродиагностика на машини, агрегати и съоръжения.

“Атоменергоремонт” ЕАД чрез своите отдели извършва следните дейности: сервизно обслужване на подемно-транспортни съоръжения на площадката на АЕЦ; строително-ремонтни работи и поддръжка на сгради и обзавеждане; разработва технологична документация за изработване на резервни части и оборудване; разработва технологии за ремонт и възстановяване на резервни части и агрегати, внедряване на модернизации и реконструкции на оборудването; изготвя технологии за заваряване за производство или ремонт на оборудване; конструира ремонтна механизация и приспособления за производството.

От 2002 г. Дружеството има сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001 от “ТЮФ Рейнланд“.

През 2007 г. бе внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление на Качеството (ISO 9001:2000) , Околната среда (ISO 14001:2004) и Безопасните и здравословни условия на труд (OHSAS 18001:1999).
“Атоменергоремонт” ЕАД притежава още и следните сертификати:

  1. Сертификат № 01din en 729-3 122 05 3135 от ТЮФ Рейнланд, съгласно DIN EN 729-3 – Стандартни изисквания за качеството при заваряване;
  2. Сертификат за производство на поднадзорни съоръжения № 01 AD 2000-Mbl. HP0 122 05 3136/06.07.2005 от ТЮФ Рейнланд съгласно НР0 (TRB 200);
  3. Сертификат за професионална квалификация при заваряване на стоманени конструкции клас Е, издаден от SLV Halle Gmbh №SLVHal/18800/E/314/2/05, съгласно DIN 18800-7:2002-9, включващ следните стандарти: DIN 18800-7; DIN 15018; DIN 18809; DIN Fachberichte 103/104.
  4. Удостоверение № ВР032/27.08.2007 г. от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София за поддържане, ремонтиране и преустройство на товароподемни кранове, електрически телфери и товароподемни електрически колички, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, котли с ограничен топлоносител, стоманени тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени преносни, разпределителни и промишлени газопроводи и съоръженията към тях и стоманени сградни газови инсталации за природен газ или втечнен въглеводороден газ.
  5. Свидетелство №32 от Български корабен регистър, което дава разрешение за извършване на отговорни заварки на корабни съоръжения, подлежащи на надзор от БКР.
  6. Сертификат за акредитация на орган за контрол “ИЦ ИКМ” от вида С, издаден от Българска служба за акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005.

В условията на пазарно стопанство и конкурентна среда на пазара, основната цел на Ръководството на “Атоменергоремонт” ЕАД е предлаганите продукти и извършваните дейности и услуги да са с качество, отговарящо на международните стандарти – високо ниво на безопасност, надеждност и икономичност – което гарантира едно добро представяне пред деловите ни партньори и клиенти, както и създаването на доверие към дружеството в обществото и държавата.

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.