Справочник сертифицирани фирми

А и А Архитекти ООД

Адрес: София,
E-mail: office@aaa.bg  
Стандарт(и): ISO 9001:2008
Сертификат No: 03313
Статус - валиден
Обхват: Проектиране на сгради и съо-ръжения, устройствено и урба-нистично планиране, инте-риорен и продуктов дизайн. Консул-тантска дейност в областта на инвестиционните проекти, прост-ранственото планиране и управ-лението на площи. Управление на инвестиционни проекти.
Сертификатор: OTC
Акредитация: БСА
Консултант: TQM Ltd.

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.